پایان خرداد، آخرین مهلت ثبت اموال دستگاههای دولتی در سامانه سادا

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

 

پایان خرداد، آخرین مهلت ثبت اموال دستگاههای دولتی در سامانه سادا

 

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاههای دولتی برای ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی( سادا) تا پایان خردادماه مهلت دارند.

 

غضنفر آرام افزود: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه 99، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارائیهای غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی(سادا) ثبت و تکمیل نمایند.

 

وی بیان داشت: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی(سادا) در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به اموال دستگاههای اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است و اطلاعات اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی است، در این سامانه ثبت می شود.

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی در سامانه سادا به منزله ی مازاد بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها  راسا نسبت به شناسایی و فروش اموال ثبت نشده دستگاههای اجرایی اقدام کند.

آرام تصریح کرد: در راستای اجرای بند"د"  تبصره 12 قانون بودجه سالجاری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بخشنامه ثبت اطلاعات در سامانه سادا را به کلیه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ نموده است و از آنان درخواست نموده است نسبت به اعلام اموال مازاد خود جهت صدور مجوز مولدسازی و یا فروش در کمیته انسانی مولد سازی و فروش اموال مازاد استان اقدام کنند که از همین طریق و با مولد سازی و فروش اموال دستگاههای دولتی، معادل 50 درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد دستگاهها در اختیار آنها قرار میگیرد تا در جهت تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای و پرداخت مطالبات بازنشستگان هزینه شود.

 

آرام در پایان یادآور شد: بر اساس مفاد قانونی تبصره فوق الذکر، تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دستگاههای اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سادا می باشد.

 

تاریخ درج :  1399/2/23

تعداد بازدیدها : 161

ارسال نظر