سررودجنوبی بلاتکلیف درمیان شهروروستا

محمدفرزامی// درحومه شهریاسوج هم  ازسمت ورودی شیرازوهم درکنارجاده کمربندی یاسوج به اصفهان منطقه ای به استعدادپهن دشت یاسوج وسروک وموردرازهاعنقریب 23مرکزتجمع جمعیتی باتعریف روستایی امابلحاظ خدمات عمومی ماننداب بهادرردیف مناطق شهری قراردارندکه دردل این کانون پرجمعیت نه شهری ونه روستایی  دوشهرک پرجمعیت  ثبت شده  ویک شهرک صنعتی داریم ودراین میان  ودرهمین منطقه روستاشهرسراب تاوه را به استعدادجمعیتی قریب به 18هزارنفروتل خسرو12هزارنفروروستاهای موردرازهارابابیشترین پذیرش جمعیت مهاجرداریم .

 

 

امامتاسفانه درکل کانون پرجمعیت سررودجنوبی یک مترفضای سبزویاپارک کودک وجودنداردعلی رغم اینکه بعلت مهاجرپذیربودن این منطقه وساخت وسازهادرامدهنگفتی ازقبل ساخت وسازهابه حساب اداراتی همچون دهیاری هاوبنیادمسکن و...واریزمی شود.

 

وتعجب ترانجاست که درمناطق روستاهای موردرازها"4روستا"مطلقامدرسه راهنمایی ومتوسطه وجودنداردودربحث خدمات سلامت تنهایک باب ساختمان  قدیمی تحت نام خانه بهداشت روستایی خسته ونالان وکوفته وگریان مثلادرحال خدمت رسانی است .

 

وازهمه مواردبرشمرده ونابرشمرده وجودمحل دفن زباله های شهریاسوج درارتفاع بالادست سررودجنوبی است (کوه دوپشته)

 

که متاسفانه دودوالودگی حاصل اززباله های دوپشته زندگی رابرساکنان سررودجنوبی بویژه موردرازهاواهالی سراب تاوه سخت وطاقت فرساودرعین حال سلامت ساکنان  سررودجنوبی به جددرمعرض خطردودحاصل ازاتش زدن زباله های دوپشته قرارگرفته است.

 

 

شکستگی خطوط لوله اب ،مدارس دوکلاسه قدیمی،خانه بهداشت فرسوده وپیرموردرازونره گاه بماند

تاریخ درج :  1399/8/9

تعداد بازدیدها : 1611

ارسال نظر