ماسک محدودیت نیست،مصونیت است

محمدفرزامی// باپیدایش وزایش وگسترش وپراکنش  و یروسی  به نام کروناوپیامدشوم حاصل ازاین پدیده  وبحران بوجودامده درفردای پس ازحمله این دشمن نامرئی ،زندگی روزمره وامدوشدهابه فوریت تغییرشکل وماهیت دادوبناچارخودرابه زره وسلاح پرو تکل های بهداشتی مجهزنمودیم .

وپذیرفتیم که این دشمن نامرئی نه ستون پنجم ودیده بان داردونه صدای شنی تانک ان ازکیلومترهابگوش میرسدبلکه ویروسی است کاملاوحشی،سرکش،طغیانگروخطرناک ودرعین حال جسوروبی باک وچالاک وکشنده وبی رحم .

به اندک زمانی جهان رافتح کردوخیلی هاراراهی اردوگاه های اجباری  قرنطینه نمودوچه بسیارخانواده هایی راگریان وداغدارونالان نمودوچه بسیارمادرانی راخراش برچهره نمود،موضوعی راکه قصددارم خیلی خلاصه ومختصروموجزبدان بپردازم عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط افرادی خاص وعدم برنامه ریزی صحیح ومنطقی مدیران اجرایی است ، متاسفانه وشوربختانه  هستندافرادی یانااگاه ویاهم نامتوازن وناموزون باشرایط جامعه که ازپایبندی ورعایت حداقل های  پروتکل هم فرارمی کنند وحتی استفاده ازماسک رادست وپاگیرومحدودیت درکلام وبیان وصورت می دانند.

متولیان اموربهداشتی جامعه موظفندبااین قانون شکنان ویاغیان ازپروتکل ها وراهزنان کرونایی  برخوردنمایندتاشایددراینده ای نزدیک به زندگی ایمن وعاری ازهرگونه خطروتهدیدبرگردیم.

ومجددشورونشاط اجتماعی وزندگی رااززاویه اجتماعی ان ازسربگیریم.گرچه بایدبپذریم الی الابدبایدبه همزیستی همراه بااحتیاط ورعایت همه جانبه بهداشت باکروناعادت نماییم.

ضمن اینکه منبع لازم است درتمامی مقاطع مختلف تحصیلی ودرتمامی کارگاه های اموزشی وجلسات اداری وگردهماهی هاونشست هاحتی ازنوع خانوادگی ان راه های مقابله وپبشگیری ازکرونابه روش صحیح وعلمی اموزش داده بشود.

تاریخ درج :  1399/8/20

تعداد بازدیدها : 1424

ارسال نظر