حیدری قشقایی ،اولین روزنامه نگاراستان کهگیلویه وبویراحمد

به قلم:محمدفرزامی

پرداختن به موضوعی تاریخی وفرهنگی قطعانیازبه تحقیق وتفحص وبررسی اسنادمعتبرومستنددارد،تامباداگمنامی به ناحق به نام ونشان برسدونامداری به حکم غضب ویاهم نااگاهی به فراموشی سپرده شود.

شایداکثریتی بدانندواقلیتی ندانند،که باشروع بکاراولین حفاری چاه نفت درحوالی روستای  اب شیرین وگچ کوراوغلی وبعدهاتاسیس شرکتی  تحت نام شرکت نفت گچساران ،فردی بهبهانی الااصل به اسم محمودباوربه ریاست شرکت انتخاب گردیدند.

 

باورفردی بودکه دستی درتاریخ وپژوهش وثبت وقایع روزواقدامات شرکت نفت درمنطقه داشتند.بنابراین باتوجه به اقداماتی ازقبیل حفاری ودرادامه  وجودچاه های متعددنفت وهمینطوربهره برداری نفت درگچساران وسیل مهاجران هم به قصدنیروی کاروکارگری وهم کسبه شهرهای مجاور به قصدتجارت شهردوگنبدان به رونق وشهرت خاصی رسیدوباتوجه به حجم بالای استخراج نفت درشهرستان گچساران ووجودتاسیسات عظیم نفتی دراین شهرستان ،گچساران درصدراخبارکشوروخاورمیانه قرارگرفت.

 

دراین میان فردی خوش ذوق وخوش قلم وخوش نگاربه نام حیدری قشقایی ازایل بزرگ قشقایی که درشهردوگنبدان ساکن بودندکیوسکی مطبوعاتی دایرنمودندوهمزمان به عنوان روزنامه نگاراخبارتغییروتحولات وپیشرفت های نفتی وفرهنگی واقتصادی  شهرستان رابه جرایدملی وکشوری گزارش می دادندوضمن اینکه به مددقلم توانمندشان هم  وقایع نویس خوبی بودندوهم فردی خوشنام  دران روزگاربودند.


نهایتااینکه  باتوجه به  پیشینه وکارحرفه ای واسنادمعتبر،زنده یادحیدری قشقایی اولین روزنامه نگاراستان کهگیلویه وبویراحمدبودند .
روحش شادویادش جاودان.

تاریخ درج :  1399/11/25

تعداد بازدیدها : 1700

ارسال نظر