اندرحکایت تلخ خودسوزی فرزندشهید

اندرحکایت تلخ خودسوزی فرزندشهید


محمد فرزامی// این فاجعه نتیجه سوء مدیریت و فساد و بی عدالتی است که بر سیستم اداری حاکم شده است، در همین استان از سال گذشته تاکنون صدها شغل ایجاد شده، اما شیوه جذب چگونه بوده است، آنهائیکه با یک زنگ یا یک یاداشت دهها نیرو بدون ضابطه بر سیستم اداری تحمیل می کنند و مدیرانی که از کیسه خلیفه می بخشند و باج دهی می کنند که چند صباحی بیشتر بر کرسی ریاست تکیه زنند در این مصیبت بزرگ  شریک و در این فساد و بی عدالتی ذی سهم هستند، در دنیا باید پاسخگو باشند  و قطعا  در آخرت هم مواخذه  می شوند،


انتظار و مطالبه جدی مردم استان از مسولان ارشد و سیستم های نظارتی، اجرای عدالت و مبارزه با فساد و معرفی افراد فاسد و ضایع کنندگان حقوق مردم هستند.

تاریخ درج :  1400/7/29

تعداد بازدیدها : 1484

ارسال نظر